Autósiskola közösség etikai kódexe

I. ponttól a VI. pontig a www.autosiskola.com oldalon található

VII. Ügyfélszolgálat

 1. A jogosítványszerzés során a tanulóval való bánásmód, viselkedés, kultúra
  • Az autósiskola valamennyi munkatársának megjelenése, öltözete mindig ápolt, tiszta legyen. 
  • Ajánlott a kitűző viselése.
  • Az ügyintéző a tanuló megszólításánál, az ügyintézés során mindvégig legyen udvarias, tapintatos, figyelmes, előzékeny. 
  • Az ügyintéző törekedjen az ügyfél igényeinek minél alaposabb megismerésére. 
  • Álljon rendelkezésre, és szükség esetén adjon tanácsot az igényelt tanfolyam vagy szolgáltatás kiválasztásában. 
  • Ismertesse a beiskolázás feltételeit, adjon korrekt tájékoztatást a jogosítványszerzés menetéről és az esetleges különleges kívánság teljesíthetőségéről.
  • Az ügyfelek tájékoztatását minden esetben azonos színvonalon kell biztosítani.
  • Az ügyfél megtévesztésével, vagy hiányos információ közlésével a tanfolyam elvégzésére történő ösztönzése nem megengedett.
  • A jogosítvány kínálata kizárólag olyan tanfolyamokat és szolgáltatásokat tartalmazzon, amelyek teljesítésére, szervezésére jogosult.
 2. Vitás kérdések rendezése
 3. Az Autósiskola és az ügyfél közötti vita esetén az Autósiskolának törekedni kell a vitás kérdés mindkét felet kielégítő gyors, és a képzés rendjét, menetét nem zavaró megoldására. 
 4. Ennek eredménytelensége esetén indokolt az illetékes területi kamara mellett működő Békéltető Testület közreműködését igénybe venni.
 5. Mindez nem korlátozza az Autósiskolának azon lehetőségét, hogy valamennyi törvényes eszközt igénybe vegye.
 6. Amennyiben az ügyfél az Autósiskola bármely cselekménye miatt panasszal kíván élni, fel kell hívni a figyelmét arra, hogy ezt a vállalási feltételekben felsorolt helyeken teheti meg.
 7. Az ügyfelet erőszakkal, fenyegetéssel vagy más módon megakadályozni az illetékes szervezetekhez fordulásban, nem megengedett.
 8. Amennyiben az Autósiskola az ügyfelet ért kárért a felelősségét elismeri, törekedjék a jogos, illetve méltányos kárigény mielőbbi kiegyenlítésére.
 9. A tanfolyam vagy az igényelt szolgáltatás díját és az ellenszolgáltatás kifizetésének módját a vállalási feltételekben kell rögzíteni.
 10. A jogosítvány megszerzése során a tandíj beszedése céljából mindennemű erőszak alkalmazása, illetve az önbíráskodás tilos.
 11. Amennyiben az ügyfél a fizetést vagy a nyilatkozattételt megtagadja a jogos igény érvényesítésére bírósághoz lehet fordulni.
 12. A tanfolyami árakat jól látható helyeken ki kell függeszteni az ügyfélszolgálati irodában és részleteiben fel kell tüntetni a tanulónak átadott írásos tájékoztatóban.
 13. A szolgáltatás árairól a jogszabályból fakadó kötelezettségen túl is minden segítséget meg kell adni az ügyfélnek.
 14. A szolgáltatás díját kizárólag az Autósiskola ügyfélszolgálati irodában nyitva tartási időben szabad befizetni és erről minden esetben nyugtát, vagy számlát kell adni.
 15. Pótóra vásárlás esetén hasonló módon kell eljárni.
 16. Az oktatás (szolgáltatás) befejezésével, az ügyfél kérésére, a szolgáltatásról számlát kell kiállítani, amennyiben a részletfizetésekről korábban csak nyugtákat kapott.
 17. A képzés befejeztével az elszámolást minden esetben - az ügyfél külön kérése nélkül is - el kell készíteni, oly módon, hogy az, az igénybe vett szolgáltatást tételesen részletezve, olvashatóan és helyesen tartalmazza.
 18. Kézzel írott összeadás esetén ajánlott az összeadás helyességének kontrollálása. Kérésére az ügyfelet segíteni kell az elszámolás áttekintésében, ellenőrzésében.
 19. A jogosítvány megszerzése során nem megengedett hálapénzt igényelni vagy arra az ügyféllel történő beszélgetéskor, bármely módon utalást, célzást tenni, és főleg kikényszeríteni.
 20. A fizetési kötelezettség
 21. Tájékoztatás a tanfolyami díjakról
 22. Fizetés, számlaadás
 23. A hálapénz (borravaló)

VIII. Az autósiskola és az ügyfél viszonya

 1. Az autósiskola és a tanuló kapcsolatának alapdokumentuma a "Vállalkozási feltételek", melynek a vonatkozó rendeletben előírt minden részletre ki kell terjedni, és a tanulónak át kell adni. 
 2. A tanulónak ez alapján kell döntenie, melyik autósiskola a legmegfelelőbb számára. 
 3. A tanuló jelentkezésekor ezen túlmenően részletes tájékoztatást kell adni szóban a tanfolyam menetéről és a várható valamennyi költségről (pl. orvosi vizsgálat, vizsgadíjak, stb.)
 4. A "Vállalkozási feltételek"- és a "Tanulószerződés"-től eltérő és abban nem szereplő egyéb követelményeket támasztani a tanulóval szemben tisztességtelen és etikátlan.
 5. Az Autósiskola tartsa tiszteletben az ügyfél személyiségi jogait, és legyen tekintettel az érdekeire. 
 6. Részére adjon meg minden olyan információt, amely az eredményes felkészüléséhez szükséges.

IX. Autósiskola és a közlekedési hatóság közötti viszony

 1. Az Autósiskola törekedjék arra, hogy munkájával, magatartásával erősítse a Közlekedési Felügyelet szakmai tekintélyét, a vizsgáztatás tisztasága iránti bizalmat.
 2. Az Autósiskola feladata, hogy munkájával és magatartásával ne okozzon zavart a hatóság szakmai tevékenységében.
 3. Az autósiskola adja meg a Közlekedési Felügyeletek munkatársainak az elvi alapokon nyugvó tiszteletet. 
 4. Az alapelv az, hogy a hatóság képviselőinek - szakfelügyelőknek, vizsgabiztosoknak stb. a tiszteletet akkor is adjuk meg, ha mi azt tőlük esetleg nem kapnánk meg. 
 5. Különösen fontos ez a tanuló jelenlétében.

X. Az autósiskola és a szakoktató viszonya

 1. A szakoktatóval szembeni követelmények:
  • Fellépése, megjelenése legyen határozott.
  • Külseje legyen kulturált, ápolt és gondozott. Öltözete feleljen meg a közízlésnek, az évszaknak és az időjárásnak.
  • Nem szabad szakadt, piszkos, elhanyagolt ruházatban oktatni. 
  • Hangsúlyt kell helyezni a diszkrét, félreértésre okot nem adó öltözetre.
  • Semmilyen időjárási körülmények mellett sem megengedett a papucsban vagy a mezítlábasan végzett oktatás, ill. vezetés.
  • Feleljen meg a jogszabályi feltételeknek, rendelkezzen az átlagost meghaladó gépjárművezetői szakmai ismeretekkel.
  • Munkáját minden esetben kipihenten kezdje meg, a munkavégzés során nem állhat alkohol, vagy más - a vezetési, oktatói tevékenységét hátrányosan befolyásoló - szer (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatt.
 2. A szakoktatóval kapcsolatos általános elvek és normák
 3. A szakoktató hivatásának gyakorlásával a közlekedési gondolkodás formálója, jelentős társadalmi szerepet tölt be a helyes közlekedési magatartás és közlekedési kultúra kialakításában. 
 4. Ezért a szakoktató a legjobb tudása és lelkiismerete szerint oktassa tanulóját.
 5. Munkája során törekedjen arra, hogy az állampolgárok a közúti közlekedés írott és íratlan szabályaiba vetett bizalmát erősítse.
 6. Kötelessége, hogy a jogosítvány megszerzése során használjon fel minden alkalmat a tanuló tudásának fejlesztésére, a közlekedési szabályok tiszteletének erősítésére.
 7. Hivatásbeli kötelessége, hogy ismereteit rendszeresen gyarapítsa a szakirodalom tanulmányozásával és a szervezett szakmai képzéseken, továbbképzéseken.
 8. A szakoktató kötelessége a Közlekedési Főfelügyelet által meghatározott tanfolyamok tantárgyaira, óraszámaira, a foglalkozások pontos kezdésére, befejezésére a szünetek megtartására és egyéb előírásaira vonatkozó szabályzatokban foglaltak pontos betartása.
 9. A szakoktató kötelessége, hogy a tanítás során használjon fel minden alkalmat a tanuló tudásának fejlesztésére, a közlekedési szabályok tiszteletben tartására.
 10. Az Autósiskola csak szakmai névjegyzékben szereplő olyan szakoktatót foglalkoztathat, aki a hatályos jogszabály - jelenleg a többszörösen módosított 20/1992 (VII. 21.) KHVM rendelet - szerinti szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
 11. Az Autós iskola a foglalkoztatás módjától függetlenül minden esetben köteles a szakoktatóval szerződést kötni és azt írásba foglalni.
 12. Az elméleti szakoktató feladata a képzésre átadott tanfolyami hallgatók csoportos képzése.
 13. A gyakorlati szakoktató feladata a képzésben részt vevő tanfolyami hallgatók egyéni képzése. A saját oktató járművel rendelkező szakoktató ennek megvalósítása érdekében köteles a jogszabályban előírt, a tevékenység végzésére vonatkozó személyi és tárgyi feltételekről gondoskodni és az oktató járművére, valamint a tanulókra is kiterjedő biztosítást kötni. Ennek esetleges elmulasztásából bekövetkező károkozásért teljes felelősséggel tartozik.
 14. A szakoktató személyes munkavégzése kötelező, azt harmadik személynek nem adhatja át.
 15. Tan- és a vizsgadíjat a tanulók az Autósiskolának fizetik és nyugtával, számlával vagy a csekk feladóvevényével igazolják a szakoktató felé a díj befizetését. 
 16. A szakoktató a jogosítvány megszerzésének ideje alatt a tanulótól tandíj vagy vizsgadíj címén pénzt nem vehet át.
 17. A szakoktató a tevékenységet a jogszabályok szerint és a tőle elvárható szakértelemmel köteles végezni. 
 18. Vezetésre történő beosztása feleljen meg a hallgatók igényeinek. 
 19. Felelős a tematika betartásáért, a tanulók eredményes képzéséért, a vezetési óradíj befizetésének ellenőrzéséért, a képzéssel összefüggő nyomtatványok valóságnak megfelelő kitöltéséért valamint a tanulókkal kapcsolatos adatok, információk megőrzéséért.
 20. Szakoktató a teljesítményével a tárgyhónapot követő első három munkanap valamelyikéjén az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon számol el. 
 21. A jogviszonyban foglalkoztatottak kifizetése is ezek alapján történik. 
 22. A vállalkozóként oktató, egyeztetést követően az igazolt órákról számlát állít ki, melyet a megbízó Autósiskola 3 munkanapon belül egyenlít ki.
 23. Ha az Autósiskola nem ad számlát, vagy nyugtát a tanulónak a tandíj átvételéről.
 24. Ha a szakoktató tanulótól tandíj vagy vizsgadíj címén pénzt vesz át, azzal az Autósiskolánál nem számol el, és sajátjaként kezeli.
 25. Ha a szakoktató a tanulónak leadott vezetési órákat az erre a célra rendszeresített okmányokon nem tünteti fel, különösen akkor, ha a tanulótól ezért pénzt vesz át, és sajátjaként kezeli.
 26. Ha a szakoktató a tanulónak leadott vezetési órát bármilyen jogcímen megrövidítette és azt nem pótolta, ugyanakkor az Autós iskola felé azt teljes értékű oktatott órának elszámolta.
 27. Ha az Autósiskola nem a rendeletekben meghatározott bér és üzemeltetési költségeket fizeti meg az oktatónak.
 28. Ha a szakoktató nem a szerződésben meghatározott járművel oktat és ugyanakkor az Autósiskola felé a szerződésben szereplő jármû üzemeltetési költségét számolja el.
 29. Ha az Autósiskola és/vagy a szakoktató az érvényben lévő szabályok megkerülésével, kijátszásával becsapják, megrövidítik a tanulót és/vagy a hatóságokat egyéni haszonszerzés céljából.
 30. A szakoktató és az Autós iskola közötti általános elvek és normák
 31. Különösen etikátlan magatartásnak minősül:
 32. A feketegazdaság minden formája erkölcsileg, etikailag különösen veszélyes a járművezető-képzésre, és a szakember-képzésre nézve, mert lejáratja azt.
 33. Nem kíván részt vállalni a közös terhekből, a szolgáltatási (oktatási) szint fenntartásából, fejlesztéséből. 
 34. Egyéni haszon- vagy előnyszerzés céljából súlyosan veszélyezteti a tanulók felé nyújtott csökkentett szolgáltatással a közúti közlekedés késõbbi biztonságát, az egészséges közlekedési és társadalmi morál fejlődését.

© 2014-2016 NON-STOP Autósiskola Kft. · Minden jog fenntartva.